Monday, March 28, 2016

Sherani tribe

From Zhob Gazetteer 1907Excerpt from Pashto translation of Hayat-i-Afghani, 1867, pp-231-238

Sherani tribesmen, 1868