Pashtun notables in history


                                                                                                                                                                   

Rashid Khan Ansari
Ahmad Khan Bangash
Safdar Khan Babi

Najib Khan (Najib-ud-Daula)

Khushal Khan Khattak
Diler Khan Daudzai
Mir Mast Afridi
Barmazid Kur
Faqir of Ipi
Bahlol Lodi
Sher Shah Sur
Arzani Kheshgi
Ibrahim Lodi

No comments:

Post a Comment